نگاهی کلی به خدمات ایتوک

نگاهی کلی به خدمات مجموعه ایتوک مفهوم و اصطلاح راپل: این روش بین مردم معروف به دسترسی با طناب ویا کار در ارتفاعات است. اسم  اصلی این روش بین المللی…